JTPEG Croatia Financing I, a.s.
Vro!n finan!n zprÆva
emitenta
za obdob od 1. ledna
2023 do 31. prosince
2023
OBSAH
I.
PrÆvn zÆklad
II.
Identifikace spoleLnosti, sprÆvn rady a Llenø vboru pro audit
III.
ZprÆva SprÆvn rady SpoleLnosti
IV.
Doplujc informace
V.
Pl
loha L. 1
-
AuditovanÆ œLetn zÆvrka za obdob od 1. 1.
2023 do 31. 12.
2023
obsahujc œdaje podle § 119 zÆkona L. 256/2004 Sb., o podnikÆn na
kapitÆlovØm trhu, ve znn pozdjch p
ledpisø
VI.
ZprÆva auditora
VII.
ZprÆva o vztazch
VIII.
ZprÆva sprÆvn rady o podnikatelskØ Linnosti a stavu majetku spoleLnosti,
nÆvrh na schvÆlen
lÆdnØ œLetn zÆvrky a vypolÆdÆn hospodÆlskØho
vsledku za rok 202
3
Výroční finanční zpráva
emitenta
JTPEG Croatia Financing I, a.s. za období od 1. ledna 202
3
do 31. prosince 2023
1
I.
PR`VN˝ Z`KLAD
Spol
eLnost JTPEG Croatia Financing I, a.s. pledk
lÆdÆ VroLn finanLn zprÆvu emitenta za obdob od 1.
ledna 2023 do 31. prosince 2023 vyhotovenou v souladu s
poadavky vyadovanmi zÆkonem L.
563/1991 Sb., o œLetnictv, ve znn pozdjch pledpisø a § 11
9
L. 256/2004 Sb., o podnikÆn na
kapitÆlovØm trhu, ve znn pozdjch p
ledpisø.
Výroční finanční zpráva
emitenta
JTPEG Croatia Financing I, a.s. za období od 1. ledna 202
3
do 31. prosince 2023
2
II.
IDENTIFIKACE SPOLE#NOSTI, SPR`VN˝ RADY A #LEN$ VBOR$ PRO
AUDIT
O
becnØ œdaje o Spole!nosti
Obchodn firma:
JTPEG Croatia Financing I, a.s.
Sdlo spoleLnosti:
SokolovskÆ 700/113a, Karln, 186 00 Praha 8, ¨eskÆ republika
PrÆvn forma:
AkciovÆ spoleLnost
R
egistraLn Lslo:
142 00 279
LEI:
315700J9R8LRE8QDII30
Msto registrace
:
SpoleLnost je zapsÆna do obchodnho rejst
lku vedenØho u MstskØho soudu
v Praze pod spisovou znaLkou B 27013.
Datum zaloen:
19. 1 2022
Datum vzniku:
31.1.2022
Doba trvÆn:
na dobu neurLitou
PrÆvn lÆd:
spo
leLnost je zaloena a existuje v
souladu s
prÆvnm lÆdem ¨eskØ repub
liky,
zejmØna zÆkonem L. 89/2012 Sb., obLansk zÆkonk, ve znn pozdjch
pledpisø (dÆ
le jen OZ) a zÆkonem L. 90/2012 Sb., o obchodnch korporacch,
ve znn pozdjch pledpisø (dÆ
le jen ZOK), zÆkonem L. 455/1991 Sb., o
ivnostenskØm podnikÆn, ve znn pozdjch pledpisø a zÆkonem L. 256/2004
Sb., o podnikÆn na kapitÆlovØm trhu, ve znn pozdjch p
ledpisø
(dÆle jen 
Spole!nost
)
VroLn finanLn zprÆvy budou zvelejnny v e
lektronickØ podob na internetovØ strÆnce SpoleLnosti
.
Informace o
zÆkladnm kapitÆlu a akcich Spole!nosti:
ZÆkladn kapitÆl:
2 000 000,-
KL
PoLet akci:
9
ks kmenovch akci
oj
menovitØ hodnot jednØ akcie
200 000,-
KL
a
10 ks kmenovch akci o jmenovitØ hodnot jednØ akcie 20 000,
-
KL
Forma akci:
na jmØno
ZÆkladn kapitÆl SpoleLnosti je pln splacen a je tvo
len pennm
vkladem jednoho
akcionÆle
spoleLnosti
JTPEG
Croatia
Investments,
a.s.,
se
sdlem
SokolovskÆ 700/113a, Karln, 186 00 Praha 8, I¨O: 063 59 574, zapsanÆ u MstskØho soudu v
Praze
oddl B, vloka 22761 (dÆle jen 
JTPEG Croatia Investments, a.s.
)
Výroční finanční zpráva
emitenta
JTPEG Croatia Financing I, a.s. za období od 1. ledna 202
3
do 31. prosince 2023
3
StatutÆrn orgÆn Spole!nosti:
SprÆvn rada:
Karol MaÆr
-
Llen
Vbor pro audit:
Pledseda:
Ing. Jakub KovÆl
¨len:
Ing. Rudolf ¨ern
¨len:
Ing. Michal Dvo
lÆk
Pravomoci vboru pro audit SpoleLnosti jsou ble specifikovÆny v LÆsti I
V
. tØto vroLn finanLn zprÆvy
.
Sloen, ustanoven a funkLn obdob Llenø vboru pro audit upravuj stanovy SpoleLnosti.
Výroční finanční zpráva
emitenta
JTPEG Croatia Financing I, a.s. za období od 1. ledna 202
3
do 31. prosince 2023
4
III.
ZprÆva sprÆvn rady Spole!nosti
SprÆvn rada SpoleLnosti p
ledk
lÆdÆ VroLn finanLn zprÆvu, jej souLÆst je auditovanÆ œLetn zÆvrka
SpoleLnosti za obdob od 1.1.202
3 do 31.12.2023
sestavenÆ podle œLetnch standardø IAS 1
.-
obsahujc œdaje podle § 119 zÆkona L. 256/2004 Sb., o podnikÆn na kapitÆlovØm trhu, ve znn
pozdjch pledpisø.
Vznik Spole!nosti
SpoleLnost, zaloenÆ a existujc podle prÆva ¨eskØ republiky, vznikla zÆpisem do LeskØho obchodnho
rejstlku ke dni 31. 1. 2022 jako akciovÆ spo
leLnost
.
Hlavn aktivity a povaha !innost Spole!nosti:
V
obchodnm rejstlku je uveden pledmt Linnosti s
luby v oblasti administrativn sprÆvy a sluby
organizaLn hospodÆlskØ povahy.
SpoleLnost vznikla vhradn za œLelem vydÆn cennch paprø 
dluhopis
ø. Hlavnm p
ledmtem
Linnosti SpoleLnosti je poskytovÆn pennch prost
ledkø zskanch z
emise dluhopis
ø jedinØmu
akcionÆli Spo
leLnosti formou œvru a/nebo zÆpøjLky.
SpoleLnost je souLÆst konsolidaLnho celku J&T PRIVATE EQUITY GROUP
LIMITED, se sdlem Klimentos,
41-43 KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 18, P.C. 1061, Nicosia,
(dÆle jen 
J&T PRIVATE EQUITY
GROUP LIMITED
).
Informace
tkajc
se
matelskØ
spo
leLnosti
JTPEG
Croatia
Investments,
a.s.,
se
sdlem
SokolovskÆ 700/113a, Karln, 186 00 Praha 8, I¨O:
063 59
574, zapsanÆ u MstskØho soudu v
Praze
oddl B, vloka 22761 (dÆle jen 
JTPEG Croatia Investments, a.s.
)
a struktury konsolidaLnho celku
se uvÆd v konsolidovanØ œLetn zÆvrce spoleLnosti J&T PRIVATE EQUITY GROUP
LIMITED. Tuto
konsolidovanou œLetn zÆvrku
lze
zskat v sdle konsolidujc spoleLnosti.
P%ehled stÆvajc pozice Spole!nosti, jejho budoucho vvoje a !innosti
Spole!nosti
SpoleLnost
byla
zaloena
za
œLelem
emise
dluhopisø
a
jej
hlavn
Linnost
je
poskytovÆn
vnitroskupinovØho financovÆn matelskØ spo
leLnosti JTPEG Croatia Investments, a.s. kterÆ je souLÆst
konsolidaLnho celku J&T PRIVATE EQUITY GROUP
LIMITED
. JTPEG Croatia Investments, a.s. je 100%
matelskou spo
leLnost a jej hlavn Linnost je dren podlø v chorvatskch spoleLnostech zabvajcch
se
zejmØna distribuci lØkø a lØLiv a provozovÆn hotelø a kempø prost
lednictvm spo
leLnosti Auctor
Holding, a.s.,
se sdlem SokolovskÆ 700/113a, Karln, 186 00 Praha 8, I¨O: 083 64 028,
Marbera
Holding, a.s.,
se sdlem SokolovskÆ 700/113a, Karln, 186 00 Praha 8, I¨O: 065 62 485,
Sea Heaven
Camps and Resorts, d.o.o.
se sdlem
Ulica kneza Branimira 71E, Zagreb
, ChorvatskÆ republika I¨O:
70870792652, a Marbera Management d.o.o.
se sdlem
Ulica kneza Branimira 71E, Zagreb
, ChorvatskÆ
republika I¨O:
08584917019.
V roce
2022 SpoleLnost emitovala dluhopisy
JTPEG C.F. 0,00/27 (ISIN CZ0003539892)
v souladu
s
emisnmi podmnkami z
e dne 23. dubna 2022.
MaximÆln poLet dluhopisø, kterØ mohou bt vydÆny,
je 710
000 kusø v plpad, e ce
lkovÆ jmenovitÆ hodnota emise nep
lesÆhne 710
000
000 KL, nebo
1 065
000 kusø v plpad, e ce
lkovÆ jmenovitÆ hodnota emise bude navena na 1
065
000 000 KL.